MR (medezeggenschapsraad)

In de Medenzeggenschapsraad (MR) van onze school praten en beslissen ouders en leerkrachten samen over schoolzaken. Over sommige zaken wordt instemming gevraagd, terwijl over andere zaken het advies van de MR wordt verlangd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vakantierooster, het activiteitenplan, benoeming van personeel en wijzigingen in het schoolplan. 

Het personeel kiest de personeelsgeleding van de MR, terwijl de ouders de oudergeleding kiezen. Hebt u vragen over de MR, dan kunt u contact opnemen via mr.kompas@arlanta.nl 

Wij verzoeken echter vragen betreffende uw kinderen te richten tot de leerkracht  van uw kind of aan de directie van de school. Dit voorkomt onnodige omwegen.

 

Voorzitter

Mw. A. Visser                      

Secretaris

Mw. J. Groen   

Ouder-leden              

Mw. L. Faber - Woudenberg

Mw. M. de Weger-de Jong